Offender gang rape shocks during interrogation: “They should not complain Women should listen.”

http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/2606337/2016/02/04/Dader-groepsverkrachting-choqueert-tijdens-verhoor-Ze-moet-niet-klagen-Vrouwen-moeten-luisteren.dhtml

V<————— TRANSLATION BELOW —————>V

Oostende Enkele van de jonge daders van een groepsverkrachting – onder wie twee asielzoekers – lachen de feiten weg: “Ze moet niet klagen. Vrouwen moeten luisteren naar mannen.” Burgemeester en sp.a-zwaargewicht Johan Vande Lanotte reageert scherp. “We moeten niet flauw doen: sommige nieuwkomers hebben een problematisch vrouwbeeld. We moeten onze waarden offensief verdedigen.”

Oostends burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a). © photo news.

“Een zeer pijnlijke zaak, die hopelijk tot zware straffen leidt”, aldus de Oostendse burgemeester over de feiten die zich in november afspeelden in zijn stad, maar pas vorige week toevallig aan het licht kwamen. Een leraar van het VTI in Oostende lichtte toen de politie in omdat een 14-jarige jongen op school pochte met een foto van hem in legeruniform én een machinegeweer. Bij onderzoek vond de politie in de gsm van de jongen ook een filmpje. Samen met zes anderen komt hij in beeld rond een schijnbaar bewusteloos meisje. Ze trekken haar broek naar omlaag, duwen haar benen open, betasten en verkrachten haar. Ze lachen en staan te dansen en te zingen in het Arabisch rond het slachtoffer.

Het meisje van 17 was eerder op de avond iets gaan drinken met haar vriend. Van daaruit belandde ze op een feestje in Oostende. Naar verluidt zou er overdreven veel sterkedrank gedronken zijn. Het meisje zou daarbij bewusteloos geraakt zijn. Of ze zelf op het bed ging liggen of naar daar gebracht is, is onduidelijk. Het meisje geraakte uiteindelijk thuis met een taxi.

Lees ook

Het is duidelijk dat sommige nieuwkomers problematische opvattingen hebben. Als ze hun straf hebben uitgezeten, moeten ze het land uit.

Burgemeester Vande Lanotte

Gedrogeerd

Van de zeven betrokkenen zouden er twee de Belgische nationaliteit hebben. Vijf anderen zijn Irakezen. Minstens twee van hen zitten in een lopende asielprocedure. Ze zijn tussen 14 en 25 jaar oud. Enkel de oudste ontkent de verkrachting. De zes anderen zeggen dat ze allemaal seks met het meisje hebben gehad – ook de oudste. Bij hun ondervraging waren ze bijzonder grof. Eén van hen beweert dat “het meisje vroeg haar te pakken” – terwijl op de beelden duidelijk te zien is dat er géén enkele beweging in haar zit.

Sommigen noemen een groepsverkrachting de normaalste zaak van de wereld. Eén van hen zei lachend dat het meisje niet moet klagen. “Omdat vrouwen toch alleen moeten luisteren naar de mannen.”

 

————————————————————

Some of the young perpetrators of a gang rape – including two asylum seekers – the facts laugh away: “They should not complain Women should listen to men..” Mayor and Socialist Party heavyweight Johan Vande Lanotte reacts sharply. “We should not do bland: Some newcomers have a problematic image of women, we have to defend our values ​​offensive..”

“A very painful thing, which hopefully leads to severe penalties,” said the mayor of Ostend on the facts that took place in November in his city, but only last week by chance came to light. A teacher in the VTI Oostende lifted when the police as a 14-year-old boy at school boasted a photo of him in army uniform and a machine gun. Upon investigation the police found in the boy’s cell phone a movie. Along with six others, he comes around a seemingly unconscious girl in the picture. They pull her pants down, pushing her legs open, fondling and rape her. They laugh and are dancing and singing in Arabic around the victim.

The girl was 17 earlier in the evening for drinks with her boyfriend. From there, she ended up at a party in Ostend. Reportedly there would be excessive spirits are drunk. The girl would thereby become unconscious. Or they themselves lay down on the bed or was brought there, is unclear. The girl finally hit a taxi home.

It is clear that some newcomers have problematic beliefs. When they have completed their sentences, they must leave the country.”

Mayor Vande Lanotte
drugged

would be of the seven involved two have Belgian nationality. Five others are Iraqis. At least two of them are in a pending asylum procedure. They are between 14 and 25 years old. Only the oldest denies the rape. The six others say they all had sex with the girl – the oldest. At their interrogation they were very rude. One of them claims that “the girl asked to take her” – while the picture clearly shows that there is no single movement is in her.

Some call a gang rape is the most normal thing in the world. One of them laughed and said it should not complain the girl. “Because women still need only listen to the men.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s